บ้านบุระไหว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2462 ได้มีชาวบ้านอพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ 2 ครอบครัว โดยแยกออกมาจากบ้านพันดุง ต.พันดุง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งต่อมาได้แยกออกมาเป็น อ.ขามทะเลสอ และมีชาวบ้านจากบ้านพันดุง และบ้านกุ่มพะยาได้ย้ายครอบครัวตามออกมาอยู่รวมกัน ทำให้ขยายตัวเติบโตตามลำดับ

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       คำว่า "ระไหว" หมายถึง ไม้ยืนต้นที่มีผลสีแดง เมื่อแก่จัดรับประทานได้ ต้นระไหวนี้เกิดอยู่ริมบึง ซึ่งเรียกว่า "บุ" โดยอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามต้นไม้ที่อยู่ริมบึง ดังกล่าว่า "บ้านบุระไหว"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. รุ่งอรุญ นาคขุนทด. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านบุระไหว ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.