บ้านถนนนาดี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2435 บ้านมะเกลือเก่าเกิดความแออัดหลังคาเรือนเพิ่มขึ้น การทำมาหากินก็เริ่มลำบากมากขึ้น จึงได้ปรึกษากันเพื่อจะแยกย้ายไปประกอบอาชีพในแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ บางพวกอพยพไปอยู่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด บางพวกขยับขยายไปในป่าลึก ได้มีชาวบ้าน 9 ครอบครัว ประกอบด้วย นายเจ๊ก และนายแดง เพียโคตร 2 พี่น้อง นายคุ้ม คุ้มวิไล นายแสง ลี้จันทึก นายมัง มุ้งจันทึก นายสังข์ เกียวจันทึก นายดง โปร่งจันทึก นายนา เดชจันทึก และนายบุญมี พร้อมจันทึก ได้มาทำกินอยู่บริเวณชานบึงเซทุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่กว้างใหญ่แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดธรรมชาติในท้องถิ่น รอบบึงเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยไม้เบญจพรรณต่าง ๆ ไม้ที่มากที่สุดคือ ไม้กระทุ่ม บึงนี้ได้นามว่า "บึงเซทุ่ม" และได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสังข์ เกียวจันทึก ที่มาของชื่อหมู่บ้าน          ในปี พ.ศ. 2441 ทางรถไฟได้สร้างถึงเมืองโคราช ซึ่งอยู่ใกล้ชานบึงเซทุ่ม ประมาณ 150 เมตร ให้ชื่อว่าบ้านน้อย เมื่อหมู่บ้านมีทางรถไฟผ่านการเดินทางสะดวก การทำนาได้ผลดี จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านถนนนาดี" ต่อมาทางราชการได้ตั้งให้เป็นหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ 1 (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านที่ 9) ต.กุดน้อย อ.จันทึก (ปัจจุบัน อ.สีคิ้ว) จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ปรีชา ดวดสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.