บ้านหนองปลากระดี่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นดงป่าไม้หนาทึบและชาวบ้านได้ทำการฟันถางป่า แต่ก่อนมีบ้านเรือนเพียง 3 หลัง เท่านั้น และขยายจนเป็นหมู่บ้านขึ้น

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำมาก และมีปลากระดี่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อ บ้านหนองปลากระดี่ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สำราญ ศิริสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองปลากระดี่ หมู่ 9 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.