บ้านไร่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาก่อตั้ง คือ หลวงภักดี หลวงณรงค์ หลวงชาน และนางวาน

       ในอดีตชาวบ้านอาศัยอยู่ที่วังเตียน ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน เมื่อเกิดน้ำท่วมจึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านไร่ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านจะเป็นเนินสูง เป็นโคกมีคลองล้อมรอบ เหมาะที่จะทำการเกษตร ชาวบ้านจึงพากันทำไร่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจึงพากันเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านไร่" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. รัชนี ใหญ่จันทึก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.