บ้านนาหนอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2499 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านตามคำบอกเล่าของนายอินทร์ และนางเต้า แรมจันทึก เล่าว่า นายหล่า เวกสูงเนิน นายหว่าง บัวรบัตร และนายโต๊ะ เติบจันทึก ได้จับจองที่ทำกินเป็นของตนเอง เมื่อก่อนเป็นที่สาธารณะ เมื่อมีคนมาจับจองมากขึ้นจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิมหมู่บ้านชื่อว่าบ้าน "วังรู" ซึ่งเมื่อก่อนได้มีการลอกคลองน้ำ จะมีแต่ทางน้ำไหลขนาดเล็กและลึกมาก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า "วัง" เป็นภาษาท้องถิ่น และทางน้ำที่ขนาดเล็กจึงเรียกรวมกันว่า "วังรู" ต่อมาจึงมองเห็นสภาพพื้นที่หมู่บ้านเปลี่ยนไป จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นหมู่บ้าน "นาหนอง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. ประโมท เติบจันทึก. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านนาหนอง หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.