บ้านมิตรภาพ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2517 จากการขยายตัวใน อ.สีคิ้ว อีกส่วนหนึ่งโดยการอพยพมาจากบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ เดิมเป็นหมู่ที่ 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว แต่เนื่องจากประชากรหนาแน่น จึงได้แยกหมู่บ้านออกเป็น หมู่ที 1 ต.มิตรภาพ ดังเช่นปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ท่ี่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. จรุงทิพย์ จรินทร์. การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.