บ้านโรงงาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการก่อตั้งโรงงานทอกระสอบใกล้บริเวณหมู่บ้าน โดยผู้บริหารโรงงานได้แยกตัวออกจากบริษัทบางกอกกระสอบจำกัด ซึ่งบริเวณนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และยังไม่มีโรงงานมาก่อตั้ง โดยใช้ชื่อในการค้าว่า บริษัทกระสอบสีคิ้วจำกัด แต่คนในชุมชนจะเรียกว่า "โรงทอ" หรือ "โรงงาน" เมื่อมีการก่อตั้งโรงงานทำให้เกิดการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นทั้งคนในพื้นที่และอำเภอข้างเคียงรวมถึงแรงงานจากต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากทางภาคเหนือ เนื่องจากเป็นคนพื้นเพเดิมของผู้ก่อตั้งโรงงาน ผลจากการตั้งโรงงานทำให้คนในหมู่บ้านซึ่งยึดอาชีพเกษตรกรรม มารับจ้างในโรงงาน ทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านดีขึ้น และมีแม่ค้านำสินค้ามาขายหน้าโรงงานเป็นประจำทำให้เกิดตลาดหน้าโรงงานขึ้นซึ่งเรียกติดปากมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่า "ตลาดหน้าโรงทอ" หรือ "ตลาดหน้าโรงงาน"

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในปี พ.ศ. 2529 โรงงานทอกระสอบได้ปิดกิจการลง แรงงานต่างแยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน บางส่วนที่ปักหลักอยู่ต่อเนื่องจากมีทุนและแนวทางที่จะดำรงชีพได้ ถึงแม้จะมีน้อยเมื่อเทียบกับคนงานทั้งหมดแต่ก็พอที่จะตั้งเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านได้ จากการขยายตัวของชุมชนและประชากรในครั้งนี้ทำให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้น 2 ชุมชน ในเวลาที่ต่อเนื่องกัน โดยทั้งชุมชนที่ได้แยกตัวออกจากบ้านมูลตุ่น คือ หมู่บ้านโรงงาน โดยผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายสมศักดิ์ หล้านามวงศ์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ท่ี่ 11 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อัศวิน พันธุ์จินา. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านโรงงาน หมู่ที่ 11 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.