บ้านญาติเจริญ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน ครอบครัวนวลเจริญ กับ ครอบครัวญาติสูงเนิน จึงได้มาบุกเบิกตั้งหมู่บ้านแห่งนี้

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจาก ครอบครัวนวลเจริญ กับ ครอบครัวญาติสูงเนิน เป็นผู้บุกเบิกในการริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน จึงได้นำเอานามสกุลของ 2 ครอบครัวมารวมกันเป็นชื่อ "หมู่บ่านญาติเจริญ" มาจนถึงทุกวันนี้

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สุเทพ สิงห์ตะคุ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน บ้านญาติเจริญ. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.