บ้านศิลาทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 เดิมหมู่บ้านศิลาทอง เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านพันดุง เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นก็ได้แยกก่อตั้งเป็นหมู่บ้านศิลาทอง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากบริเวณภายในหมู่บ้านมีลำคลองไหลผ่าน และมีหินก้อนใหญ่อยู่ในลำคลองจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านศิลาทอง" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ณรงค์ รักทรง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.