บ้านบุ่งขี้เหล็ก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชุมชนใหญ่ที่มีอารยะธรรมมากกว่า 2,000 ปี

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า บุ่ง และรอบ ๆ บุ่ง มีต้นขี้เหล็กเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านบุ่งขี้เหล็ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. อังศุมาลิน บุญข้าเหลือ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน บุ่งขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.