บ้านวังกรวด


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากพื้นที่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดล้วนเป็นกรวด และหินเท่านั้นแทบไม่สามารถปลูกพื่ชได้ ทำสวนได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านวังกรวด" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อรนุช ส่งสกุลวงศ์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.