บ้านชายเขา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในอดีตพื้นที่แถบนี้ยังไม่มีคนมาอาศัยอยู่มากเหมือนในปัจจุบัน บ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ไม่มีถนน ต่อมาได้มีการจับจองที่ดินจนเป็นป่าบุแล้วค่อยมาเป็นทุ่งหญ้า และที่แห่งนี้จะไม่มีแหล่งน้ำ นอกจากฤดูฝนจะมีน้ำตรงตีนเขาชาวบ้านเรียกว่า "ลำราง" จะมีใช้อยู่ระยะหนึ่ง หมู่บ้านนี้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2527 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านชายเขา คือ นางฝุ่น สมบรูณ์รุงเรือง นายติ่ง ปราณีตพลกรัง นางสำเภา ปราณีพลกรัง นายทอง พาณิชชอบ นางจรรเลี้ยง (ไม่ทราบนามสกุล) นายผ่อง (ไม่ทราบนามสกุล) อพยพมาจาก จ.สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ จ.อยุธยา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากนี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน พอมีคนมาอยู่มากขึ้นจึงมีการเรียกชื่อหมู่บ้านขึ้นเรียกว่า "ตีนเขา" ซึ่งต่อมาชาวบ้านเห็นว่าชื่อนี้ฟังแล้วดูไม่เพราะ จึงเปลี่ยนใหม่เรียกว่า "หมู่บ้านชายเขา" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. จักรกฤษณ์ นามทองดี. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านชายเขา หมู่ 4 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี