บ้านพันดุงพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2526 โดยแบ่งเขตการปกครองจากบ้านพันดุง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     

      จากคำบอกเล่า มีเจ้าพระยาคนหนึ่ง ขโมยเงินมาจากท้องพระคลังและลงเรือมาจอดพักที่บ้านพันดุงซึ่งเงินในเรือสำเภาเรียกว่า "พันดุน" ครั้งแรกหมู่บ้านนี้เรียกว่า พันดุน ต่อมาเริ่มเพื้ยนมาเป็น พันดุง โดยมีหลักฐาน เป็นใบเสมาเป็นหินทรายสีแดงสูง 62 ซม. กว้าง 72 ซม. จารึกเป็นอักษรเป็นสันสกฤตว่า หมู่บ้านนี้สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 1372

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. นงนุช ข้อสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านพันดุงพัฒนา ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.