บ้านดอนหัวมัน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในอดีตขึ้นอยู่กับบ้านซับใต้หมู่ที่ 7 แล้วมีการแยกหมู่บ้านออกมาตั้งเป็นบ้านดอนหัวมัน เนื่องจากมีบ้านกระจัดกระจายจึงได้รวบรวมบ้าน และได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อบ้านดอนหัวมัน จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อรชา สงวนวงค์วิจิตร. (2544). ประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านดอนหัวมัน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.