บ้านคลองหินปูน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 เดิมพื้นที่บ้านคลองหินปูนขึ้นตรงกับบ้านคลองยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น และเพื่อความสะดวกในการปกครอง จึงได้ย้ายจากตำบลหนองสาหร่ายมาเป็น ต.วังไทร ในช่วงแรกนั้นยังใช้ชื่อหมู่บ้านรวมกับหมู่บ้านหินเพิงอยู่ ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และขยายบริเวณอาณาเขตของหมู่บ้านออกไป จึงทำให้ผู้นำชุมชนเห็นว่าควรที่จะแยกหมู่บ้านออกมาเพื่อความสะดวกในการปกครองและการดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ทำการแยกหมู่บ้านคลองหินปูนออกจากหมู่บ้านหินเพิง

    ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของหมู่บ้านคลองหินปูน ต.วังไทร อพยพจากบ้านวังบน ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.อยุธยา เนื่องมาจากชาว จ.อยุธยา บุคคลกลุ่มแรกได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านคลองหินปูน ได้เเก่ นางเป้า ประสบนิจ นายโอช ดอกม่วง นายปั่น พุ่มโพก นางพร ดอกม่วง นายประจวบ โทรโพธิ์ นายนิด คงเกษม

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สุวัฒน์ เศรษฐสิงห์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 8. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.