บ้านหนองตะครอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นอยู่กับการปกครองของบ้านโนนลาวปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น อ.โนนไทย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนการปกครองใหม่โดยให้บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 3 ขึ้นกับการปกครองของ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ โดยมีนายเพชร ธงสันเทียะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. วีนา กล่อมกิ่ง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.