ชุมชนสะพานดำ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านมีนายสงวน สะท้านทอระนิล และครอบครัว ย้ายมาจาก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายวิจิตร ภักดีพงษ์ และครอบครัว ย้ายมาจาก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เนื่องจากหมู่บ้านเดิมที่ทำกินมีความแห้งแล้ง การค้าขายไม่สะดวก ในขณะนั้นปากช่องมีทรัพยากรธรรมชาติสมบรูณ์ การค้าขายดีขึ้น การคมนาคมทางรถไฟ และรถยนต์ไปสู่จังหวัดต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น 

ที่มาของชื่อชุมชน

      เนื่องจากในอดีตมีการสร้างสะพานข้ามคลอง ชึ่งมีสีดำ ชาวบ้านจึงเรียกและตั้งชื่อเป็นบ้านสะพานดำ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชุมชนสะพานดำ

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. สุรีรัตน์ แช่มสาคร. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนสะพานดำ. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.