บ้านวังรางน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 เดิมใช้ชื่อรวมกับบ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ คือ นายจ่าน้อย อพยพมาจากบ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านวังรางน้อย" โดยมี นายแสง เลิศกลาง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1.  ฉัตรทิวา โขนสันเทียะ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.