บ้านเขายายเที่ยงเหนือ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าสงวนทั้งหมด โดยชาวบ้านได้เข้ามาอยู่แต่ก่อนมาอยู่ในจำนวนที่น้อยและต่อมาได้ขยายจำนวนมากขึ้นและตอนแรกไม่มีความสะดวกสบายไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีถนนมีเเต่ทางเกวียนเท่านั้น และการเดินทางบางทีก็ใช้การเดินเท้าขึ้นไปทำไร่ทำสวน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เริ่มแรกมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาจับจองที่ดินเพื่อทำการเกษตรอยู่บนเขา โดยชื่อยายเที่ยง แต่ตานั้นไม่ทราบชื่อแน่นอน ต่อมายายเที่ยงได้เสียชีวิตที่ใต้ต้นตะเคียน ตาเลยได้ฝังยายเที่ยงไว้ใต้ต้นตะเคียนและด้วยความรักที่ตามีต่อยายจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านเขายายเที่ยง ต่อมาชาวบ้านได้มีจำนวนมากขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านแรกชื่อ หมู่บ้านเขายายเที่ยงเหนือ และหมู่บ้านที่สอง ชื่อ หมู่บ้านเขายายเที่ยงใต้ 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. เกียรติศักดิ์ จุลสุทธิ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.