บ้านคลองเพล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      จากการสัมภาษณ์ นายวินัย ขันทีท้าว ผู้ใหญ่บ้านคลองเพล เล่าว่าบรรพบุรษได้อพยพมาจากแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พากันขึ้นไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินบนพื้นที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นสภาพป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบอาชีพล่าสัตว์ หาของป่า และทำการเกษตร มีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มและมีการขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงรัฐบาลสมัย ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และเห็นว่าถ้าปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเขาใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะทำให้สภาพป่าและสัตว์ป่าถูกทำลายหมดไปในที่สุด จึงได้ทำการจัดสรรพื้นที่ราบ ให้ชาวบ้านบนเขาใหญ่อพยพลงมาอยู่ด้านล่าง ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ 500 เมตร ซึ่งมีลำห้วยลำตะคลอง ที่มีต้นน้ำมาจากน้ำตกเหวสุวัตบนเขาใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีชาวบ้านได้มาสร้างบ้านเรือนอยู่สองฟากฝั่งของลำตะคลอง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เดิมมีชื่อว่า คุ้มคลองเพล เป็นคุ้มที่อยู่อีกฝั่งของลำคลองและเป็นคุ้มหนึ่งของหมู่บ้านท่ามะปรางค์ที่อยู่ฝั่งหนึ่ง ก่อนที่จะแยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากท่ามะปรางค์มีประชากรที่หนาแน่น ยากแก่การปกครอง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 17 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130