ชุมชนคุรุสามัคคี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ชุมชนนี้ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2506 ในอดีตชุมชนคุรุสามัคคี ยังไม่มีชื่อเป็นทางการ การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องผ่านเเขตเทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเต็มไปด้วยโรคไข้เลือดออก จนกระทั่งเมื่อมีผู้คนมาอาศัยอยู่ในชุมชนมากขึ้นและได้มีการสร้างอาคารบ้านเรือน ในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการสร้างสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธร รวมถึงที่ทำการเทศบาลตำบล ความเจริญในด้านต่าง ๆ จึงได้เกิดขึ้น มีการสร้างวัด เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างโรงเรียน ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านปากช่องคุรุสามัคคี" โดยในปี พ.ศ. 2539 ชุมชนคุรุสามัคคี ได้เข้าไปรวมอยู่ในเขตเทศบาลปากช่อง และได้ตั้งชื่อชุมชนตามชื่อโรงเรียนว่า "ชุมชนคุรุสามัคคี" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. พัฒน์พงศ์ มานะดี. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนชุมชนคุรุสามัคคี ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.