บ้านซับสวรรค์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2499 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งบ้านเรือน คือ นายลา นางน้อย ธรรมรักษ์ อพยพมาจากอ.บัวใหญ่ นายที นางบัว แสงเดือน อพยพมาจากศรีสะเกษ นายเที่ยง รักสมัย และนายนาค ด้วงสูงเนิน อพยพมาจาก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่า บ้านซับบอน แต่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านซับสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2537 โดยนายอำเภอสีคิ้ว ชื่อ นายบุญเรือง ได้แนะนำ นายนาค ด้วงสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น เนื่องจากว่าชื่อหมู่บ้านเดิมไม่เป็นมงคล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านซับบอนมีแหล่งน้ำไหลผ่าน 1 สาย และน้ำซับใต้ดินอีก 1 บ่อ โดยจะมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี บริเวณที่มีน้ำซับไหลผ่านนั้นจะมี ต้นบอน หรือ ภาษาอีสานจะเรียกว่า "นางหวาน" แต่ชาวบ้านที่อยู่ดั้งเดิมจะเรียกว่า "ต้นบอน"ซึ่งมีจำนวนมาก สามารถนำมาประกอบอาหารได้ หมู่บ้านใกล้เคียงนิยมมาตัดต้นบอนไปประกอบอาหารและขาย หมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า "บ้านซับบอน" แต่ต้นบอนนั้นบางสายพันธุ์ไม่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ เนื่องจากเมื่อนำมารับประทานจะมีอาการคัน ประกอบกับเส้นทางคมนาคมค่อนข้างกันดาร มีระยะทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างไกล เป็นเส้นทางเกวียนซึ่งมักจะถูกน้ำกัดเซาะในฤดูฝน เป็นเส้นทางที่กันดารเปรียบเสมือนขึ้นสวรรค์ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่คือ "บ้านซับสวรรค์" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. ศุภณัฐ ชาญชัยศรี. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านซับสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.