บ้านวังคล้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยชาวบ้านย้ายมาจาก จ.มหาสารคาม โดยมีนายทึ่ง ผลชู เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากบริวเวณหมู่บ้านมีลำมาศไหลผ่าน และมีต้นลำข่าขึ้นหนาแน่น จึงได้เรียกว่า บ้านวังคล้า จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเสิงสาง. (ม.ป.ป.) บ้านวังคล้า ต.โนนสมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.