วัดใหม่สันติ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิกาย เดิมสถานภาพยังไม่เป็นวัด แต่จัดเป็นสำนักสงฆ์ โดยทั่วไปเรียกว่า วัดเขาเหิบ หรือ วัดเหิบ เมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำซับประดู่ขึ้น ทำให้มีการอพยพถิ่นฐานของชาวบ้านหนองจอก มาตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ใกล้กับวัดเหิบ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านใหม่สันติ เมื่อปี พ.ศ. 2513 หลวงพ่อเรือนได้มาจำพรรษาอยู่วัดแห่งนี้ ท่านก็ได้นำพาญาติโยมบูรณะวัดซึ่งปล่อยให้รกร้างมาเป็นเวลานาน มีการสร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาทขึ้น มีการกำหนดอาณาเขตของวัด มีการสร้างพระพุทธรูปไว้ตามโขดหินต่างๆ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้กัน หลวงพ่อเรือนได้จำพรรษาอยู่ ณ ที่วัดเหิบนี้เป็นเวลานานพอสมควรท่าน และชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดใหม่สันติ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสุตกิจสารวิมล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- รอยพระพุทธบาท

- พระเจดีย์พระมหาจักรพรรดิรัตนธาตุเจดีย์ โดยได้รับพระกรุณาฯ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานชื่อเพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กลางการปฎิบัติศาสนกิจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่่ 6

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดใหม่สันติ. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://watmaisanti.com/home/?page_id=6