วัดทุ่งรวงทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อวัดบ้านทุ่งหัวขวาน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระโม พ.ศ. 2518-2519

2. พระน้อย พ.ศ. 2520-2522

3. พระตุ๋ย พ.ศ. 2522-2525

4. พระเหมือน กิตฺติสาโร พ.ศ. 2526-2539

5. พระแป้น ตนฺติปาโล พ.ศ. 2540

6. พระอธิการมา อุปสนฺโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560