บ้านจะโปะ หรือ บ้านธงชัย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตทหารไทยได้กวาดต้อนชาวลาว มารวมกันที่บริเวณแห่งนี้ และได้ตั้งหมู่บ้านในสมัยเจ้าอนุวงศ์ทำศึกกับท้าวสุรนารี ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      จะโปะ หมายถึง เสียงของการผ่ามะพร้าว ที่ดัง โปะ ๆๆๆ ซึ่งชาวลาวทุกบ้านจะผ่ามะพร้าวเสียงดังโปะ ๆ ซึ่งชนชาวลาวทุกบ้านจะผ่ามะพร้าวเพื่อประกอบอาหารคาว และหวาน จึงได้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านจะโปะ ปัจจุบันได้ เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า บ้านธงชัย

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.