วัดลุงเขว้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2508

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระขอด ฐิติปญโญ

2. พระโป๊ะ

3. พระดำ

4. พระจันทร์

5. พระอินทร์ ธมฺมปาโล

6. พระชอบ

7. พระว่าง

8. พระขอด อาภสฺสโร

9. เจ้าอธิการฉาย ปุญฺญเปกฺโข พ.ศ.2539- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.