วัดสารภี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2448 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระนาค พ.ศ. 2418-2425

2. พระพรม พ.ศ. 2426-2435

3. พระพรหม พ.ศ. 2436-2444

4. พระเเดง พ.ศ. 2445-2454

5. พระอ่วม พ.ศ. 2455-2467

6. พระคร่ำ พ.ศ. 2468-2469

7. พระนวม พ.ศ. 2470-2471

8. พระเเบน พ.ศ. 2472-2477

9. พระโป๊ะ พ.ศ. 2478-2481

10. พระดี พ.ศ. 2482-2483

11. พระยัง พ.ศ. 2484-2487

12. พระครูโสภิตสีลคุณ พ.ศ. 2488-2522

13. พระครูอินทสารกิจ พ.ศ. 2523-2534

14. เจ้าอธิการสมัคร กวิสฺสโร พ.ศ. 2535

15. พระครูพิพิธคุณาทร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560