นางจินดา บุษสระเกษ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2557 แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

- พ.ศ. 2552 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ธุรกิจชุมชน, การประหยัดและการออม, เฟื่องฟ้า

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. นางจินดา บุษสระเกษ : ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/283
  2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). 15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.