นายเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470

สถานที่เกิด จังหวัดนครราชสีมา

บิดา-มารดา นายเคน และเปลี่ยน นางเย็น กาญจนฤทธากรณ์

คู่สมรส นางสงวนวงศ์ กาญจนฤทธากรณ์ (สกุลเดิม บังทองหลาง)

บุตร-ธิดา จำนวน 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน)

การศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตาวงศ์

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

- ประโยคครูมูล โรงเรียนฝึกหัดครูมูล อำเภอโนนสูง 1 ปี

- ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครราชสีมา

การทำงาน

- พ.ศ. 2492 บรรจุเป็นครูโรงเรียนบ้านตะกรุดเครือปลอก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

- อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี

- พ.ศ. 2530 เปิดบ้านพักที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวม สะสมสิ่งของต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าชม

- 13 เมษายน พ.ศ. 2535 พิธีเปิดศูนย์วัฒนาอำเภอจักราช

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- องค์ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์

รางวัลเกียรติยศ

- ประธานศูนย์วัฒนธรรม อ.จักราช จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2537 โล่ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษณ์มรดกไทยโคราช สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน จาก ศูนย์วัฒนาธรรมจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2539 เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย จาก กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2543 โล่เกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษย์ศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2543 จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2544 โล่เชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

- พ.ศ. 2545 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

- พ.ศ. 2548 ปราชญ์ชุมชน กลุ่มปรัชญา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์ จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ศาสนา, วัฒนธรรม, ปรัชญา, ปราชญ์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2548). ปราชญ์ชุมชน : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: สำนัก.