นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านเกษตรกรรม

สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเกษตร เช่น

- สวนทุเรียน ที่ปลูกทุเรียนมานานกว่า 10 ปี เมื่อถึงฤดูทุเรียน ก็จะเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมและเลือกซื้อทุเรียนในสวน

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2548 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5 ด้านเกษตรกรรม จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

- พ.ศ. 2565 รางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา สาขาอาชีพทำสวน ประเภทเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เกษตรกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล : ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/243