วัดบ้านหนองกระทุ่ม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระแฉล้ม โชติธมฺโม พ.ศ. 2483-2500

2. พระเขียว ชินวํโส พ.ศ. 2500-2509

3. พระปาน พ.ศ. 2519-2523

4. พระเล็ก วนฺตมโล พ.ศ. 2523-2529

5. พระอยู่ วนฺตมโล พ.ศ. 2529-2531

6. พระแป๊ะ อธิธมฺโม พ.ศ. 2531-2535

7. พระผัด สุภทฺโท พ.ศ. 2535- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560