นายบุญสม สังข์สุข


รายละเอียด

วันเดือนปีเกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ณ 286/145 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชื่อบิดา-มารดา นายบัว และนางเกสร สังข์สุข เป็นบุตรคนที่ 2 มีพี่น้อง จำนวน 7 คน

คู่สมรส นางรินดา สังข์สุข มีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม ประพันธ์เพลงโคราช

การศึกษา

- ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

ประเภท/สาขา ด้านภาษาและวรรณกรรม ประพันธ์เพลงโคราช

ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน 

      เป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องเพลงโคราช โดยนำเอาภูมิปัญญา มาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบัน ไปสอนนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจโดยใช้ภาษาโคราช เพลงโคราช มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับมีประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และมีส่วนร่วมในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพลงโคราช 

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2544 นายกสมาคมเพลงโคราช

- พ.ศ. 2549 ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาหมอเพลงโคราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- พ.ศ. 2550 รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม ชุดเพลงปลอดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- พ.ศ. 2552 โล่เกียรติคุณนักจัดรายการวิทยุเครืข่ายวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2552 รางวัลรองชนเลิศ ประเภทครูเพลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2555 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านภาษาและวรรณกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:286/145 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:0 4427 6794, 08 9579 2686

รายการอ้างอิง

  1. นายบุญสม สังข์สุข : ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/379