นางหนูจีน ศรีนัมมัง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ประเภทสาขา ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม 

      โดยเป็นผู้มีประสบการณ์สร้างผลงานวิชาการ "ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม" เริ่มจากการประดิษฐ์ดอกกุหลาบและดอกบัวสายในรูปแบบของเข็มกลัดติดเสื้อ พัฒนามาเป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ตามธรรมชาติมาเป็นแบบในลักษณะเป็นดอกหรือช่อเดี่ยว ๆ เพื่อให้นำไปจัดตกแต่งได้เองและส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ครูหนูจีน ได้นำแนวทางของศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมโดยยึด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างสมดุลเพื่อความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนได้มีการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียน/นอกโรงเรียน/ตามอัธยาศัย จำนวนมากกว่า 20,000 คน โดยจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก เพื่อใช้ในการเรียนการสอน พร้อมตอกย้ำคุณธรรมประจำใจ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ

1. ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า

2. ตรงต่อเวลา

3. ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานให้คงอยู่ตลอดไป

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2560 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ดอกไม้ประดิษฐ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:21 หมู่ที่ 11 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. นางหนูจีน ศรีนัมมัง : ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/487