โครงการอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2522

ลักษณะโครงการ:  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรอง และต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดปี

ผลการดำเนินงาน:

- ปี พ.ศ. 2522 ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุเก็บกักน้ำ 98,000,000

ลูกบาศก์เมตร มีทำนบดินสูง 32.6 เมตร ยาว 1,100 เมตร

- อาคาควบคุมการส่งน้ำ อาคารระบายน้ำล้น และสะพาน 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ: พื้นที่การเกษตร จำนวน 56,800 ไร่ ของราษฎร จำนวน 60 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอปะคำ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง ตลอดจนช่วยให้ราษฎรจำนวน ประมาณ 7,630 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง ได้ตลอดปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ, ลำปลายมาศ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
แผนที่:https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/14.259342,102.46099

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ. สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2563 จาก http://km.rdpb.go.th/Project/View/7394