โครงการอ่างเก็บน้ำหนองแดง


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2520

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2520

ลักษณะโครงการ:  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ผลการดำเนินงาน:  ปี 2520 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ กว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร ความจุเก็บน้ำ 137,400 ลูกบาศ์กเมตร

ประโยชน์ของโครงการ:  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 59 ครัวเรือน มีน้ำใช้ สำหรับการเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ตลอดทั้งปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ, หนองแดง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ปฏิรูป ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
แผนที่:https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/15.235506,102.81698

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการอ่างเก็บน้ำหนองแดง. สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2563 จาก http://km.rdpb.go.th/Content/uploads/files/อิสาน ถอดบทเรียน 2562/4อ่างเก็บน้ำหนองแดง.pdf