โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจับพง (ห้วยหางหมา)


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ปีที่เริ่มโครงการ: 2545 ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2545 ลักษณะโครงการ:  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร

ผลการดำเนินงาน: ในปี พ.ศ. 2545 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ท่อส่งน้ำ ยาว 57 เมตร ท่อระบายน้ำปากคลอง ยาว 25 เมตร คลองตาดคอนกรีต ยาว 70 เมตร และกิจกรรมท่อข้ามทางระบายน้ำล้น ยาว 12 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ: เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านทำนบเทวดา เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ ชุมชนพัฒนา วังกระทะ และวังกระทะเหนือ จำนวน 731 ครัวเรือน 2,999 คน ในตำบลสำนักตะคร้อ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ ราษฎรบริเวณใกล้เคียงยังได้รับประโยชน์ร่วมด้วย รวมทั้งพื้นที่การเกษตรมีน้ำสนับสนุนได้โดยตรง ประมาณ 700 ไร่

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ, ห้วยจับพง, ห้วยหางหมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านทำนบเทวดา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจับพง (ห้วยหางหมา). สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2563 จาก http://km.rdpb.go.th/Content/uploads/files/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%202562/37%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%87%20(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2)%20%E0%B8%AA3.pdf