โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม (ก่อสร้างฝายทดน้ำ)


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2541

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2544 

ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ: 2544

ลักษณะโครงการ:  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างท่อลอดรับน้ำกลางคลอง, ขุดลอกลำสะแทด ระยะทาง 4+935 กิโลเมตร

ผลการดำเนินงาน: ในปี พ.ศ. 2545 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดิน ท่อส่งน้ำ ยาว 57 เมตร ท่อระบายน้ำปากคลอง ยาว 25 เมตร คลองตาดคอนกรีต ยาว 70 เมตร และกิจกรรมท่อข้ามทางระบายน้ำล้น ยาว 12 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ: พื้นทีการเกษตร จำนวน 24-1-13 ไร่ มีน้ำตลอดปี พื้นทีการเกษตรในฤดูฝน จำนวน 17,500 ไร่ ฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ไร่ การขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค จำนวน 14 หมู่บ้าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรตลอดปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

ฝาย, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ, ดินเค็ม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหัวแหลม ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม (ก่อสร้างฝายทดน้ำ. สืบค้นเมื่อ 7 ม.ค. 2563 จาก http://km.rdpb.go.th/Project/View/7431