โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2520

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2529

ลักษณะโครงการ:  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือ ฝายทดน้ำ บริเวณต้นน้ำลำนางรอง และต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

1. ควรพิจารณากำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว บ้านในดินแดง

2. ควรดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยหิน บ้านโนนสมบูรณ์

3. ควรพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำลำนางรองอย่างเร่งด่วน

4. ควรดำเนินการสำรวจ และออกแบบไว้พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามความจำเป็น และความเหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

1. เขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชี ซึ่งกรมชลประทานได้วางโครงการจะก่อสร้างขึ้นนั้น ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมาก เพราะพื้นที่ถูกน้ำท่วมเป็นอ่างเก็บน้ำถึง 190,000 ไร่ ประกอบกับมีราษฎรอาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมากด้วย ทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กระทำได้ยากมาก จึงควรพิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชีมาก่อสร้างใต้ลงไป และควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของลำน้ำชี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ เขื่อนเก็บกักน้ำลำสะพุง อ่างเก็บน้ำลำสะพุง อ่างเก็บน้ำห้วยหว้า อ่างเก็บน้ำลำเจียง อ่างเก็บน้ำลำเจา และอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีเดิมให้สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

2. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก นอกจากนั้นยังจะผันน้ำข้ามลุ่มน้ำไปลงลุ่มน้ำห้วยหินเพื่อช่วยเหลือโครงการฝายทดน้ำห้วยหินตามพระราชดำริ สามารถขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำต่างๆ ในท้องที่อำเภอกาบเชิง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ เขื่อนเก็บกักน้ำลำสะพุง อ่างเก็บน้ำลำสะพุง อ่างเก็บน้ำห้วยหว้า อ่างเก็บน้ำลำเจียง อ่างเก็บน้ำลำเจา อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี

ผลการดำเนินงาน: ปี 2520 ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 11.10 เมตร ความจุเก็บกักน้ำ 100,000 ลูกบาศก์เมตร

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w4-3.php