โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 253028

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2530

ลักษณะโครงการ:  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำนางรองและต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขาของลำน้ำทั้งสอง และดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

1. ควรพิจารณากำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว บ้านในดินแดง

2. ควรดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยหิน บ้านโนนสมบูรณ์

3. ควรพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำลำนางรองอย่างเร่งด่วน

4. ควรดำเนินการสำรวจ และออกแบบไว้พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามความจำเป็น และความเหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก นอกจากนั้นยังจะผันน้ำข้ามลุ่มน้ำไปลงลุ่มน้ำห้วยหินเพื่อช่วยเหลือโครงการฝายทดน้ำห้วยหินตามพระราชดำริ สามารถขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน: ปี 2528 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 23 เมตร ความจุเก็บกักน้ำ 80,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาวรวม 5,745 กิโลเมตร

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.