โครงการขุดลอกหนองลำเจียบนอก


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ปีที่เริ่มโครงการ: 2545

ลักษณะโครงการ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ “โครงการขุดลอกหนองลำเจียบนอก” จังหวัดนครราชสีมา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/5998 ลงวันที่ 28 เมษายน 2544

ผลการดำเนินงาน: ปี 2545 กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกลำเจียบนอก ปริมาณดินขุด 395,700 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างทำนบดินบดอัด หลังดิน กว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,560 เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง

 

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

บึง, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการขุดลอกหนองลำเจียบนอก. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/water-7.php