โครงการขุดลอกหนองสิม


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ปีที่เริ่มโครงการ: 2532

ลักษณะโครงการ: ขุดลอกคลองให้มีความจุน้ำมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

บึง, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่:http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/water-8.php#

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการขุดลอกหนองสิม. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/water-8.php#