โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาจั่น


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ปีที่เริ่มโครงการ: 2554

ลักษณะโครงการ: เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุสารีริกธาตุ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำ ในลำห้วยสาขาต่างๆ ของห้วยสามบาท พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบผันน้ำ ขุดลอกลำห้วยสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม สามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูก อุปโภค-บริโภค และพระราชทานแผนที่ที่ทรงวางโครงการจัดหาน้ำให้หมู่บ้านต่างๆ ในเขต อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงาน: ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมวางท่อน้ำความยาว 1,100 เมตร ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 4,500 เมตร และติดตั้งท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 10 จุด เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูก 

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาจั่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w3-7.php