โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหญ้านาง


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ปีที่เริ่มโครงการ: 2556

ลักษณะโครงการ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนหญ้านางขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อมและคลองอีสานเขียว ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายทองใบ ชัยสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 และนายสุข ทัดไทย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/3981 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554)

ผลการดำเนินงาน: ปี 2556 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบติดตั้งบนแพเหล็กในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทานเมื่อปี 2506 มีความจุ 23.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ 3 สาย ความยาวรวม 6,515 เมตร โดยมีการติดตั้งจุดจ่ายน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์เป็นระยะตลอดแนวท่อส่งน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อม และคลองอีสานเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเดิมในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักและกระจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ใกล้เคียง

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหญ้านาง. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w3-6.php