โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ้านสัมฤทธิ์ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ปีที่เริ่มโครงการ: 2554

ลักษณะโครงการ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นางอารีย์ เรียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณบ้านท่าหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และปศุสัตว์ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/12840 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554)

ผลการดำเนินงาน: ปี 2558 ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในบริเวณริมแม่น้ำมูลช่วงบน ขุดลอกลำน้ำบริเวณที่ตั้งโรงสูบ ประมาณ 76,360 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า และก่อสร้างถนน ระบบส่งน้ำ ซึ่งแบ่งเป็น วางท่อส่งน้ำสายหลัก ความยาว 287 เมตร และปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิม ความยาว 2,392 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้านา โดยจะเป็นการปรับปรุงคลองดินที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ้านสัมฤทธิ์ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w3-8.php