โครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: มูลนิธิชัยพัฒนา และหลายหน่วยงาน

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

ปีที่เริ่มโครงการ: 2540

ลักษณะโครงการ: เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้รับที่ดินที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณบ้านฉัตรมงคล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่ดังกล่าวให้จัดทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ขนาดเล็กๆ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจรรยา ปั้นดี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 21 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 นางสมควร มณีสุริยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าถวายที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกันทางทิศใต้แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มเติมอีก จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา รวมเป็น 28 ไร่

ผลการดำเนินงาน: ปี 2540

1. กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนี้

- งานขุดสระน้ำ ขนาด 40 x 83 เมตร ลึก 4 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน 10,472 ลูกบาศก์เมตร

- งานปรับพื้นที่เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่-สวน จำนวน 10 ไร่ พื้นที่สำหรับทำนา จำนวน 8 ไร่ และพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ไร่

- ก่อสร้างอาคารศาลาวิชาการ ขนาด 6 x 9 เมตร เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงทางวิชาการ

- งานทำถนนลูกรังขนาดผิวจราจร 5 เมตร

2. กรมพัฒนาที่ดิน ได้ปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบสระน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จำนวน 6,000 ต้น

ผลการดำเนินงาน ปี 2543 กำหนดแนวทางดำเนินงานโดยแบ่งการใช้พื้นที่เป็น 3 ส่วน

1. พื้นที่ส่วนที่ 1 ประมาณ 15 ไร่ จัดทำโครงการสาธิตการพัฒนาการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่”

2. พื้นที่ส่วนที่ 2 ประมาณ 6 ไร่ ทำการเกษตรแบบวิถีชาวบ้านหรือวิธีการพื้นบ้านของเกษตรกร เพื่อเปรียบเทียบกับการทำการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่”

3. พื้นที่ส่วนที่ 3 ประมาณ 7 ไร่ จัดทำเรือนเพาะชำ แปลงขยายพันธุ์พืชและแปลงสมุนไพร

ผลการดำเนินงาน ปี 2544 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การปลูกข้าว

2. การปลูกพืชหลังนา

3. การปลูกพืชผสมผสาน

4. การเลี้ยงสัตว์

5.การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน ปี 2545 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. กิจกรรมการปลูกข้าว

2. กิจกรรมกากรปลูกพืชผสมผสาน

3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

เกษตรทฤษฎีใหม่, โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/a5.php
  3. โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปักธงชัย) จ.นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จาก https://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/northeast-lower/8469-2017-07-05-14-50-24.html