โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”

การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังนครราชสีมา ประกอบด้วย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนทั้งสิ้น 58 โครงการ ได้แก่

โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ

โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการเลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัว

โครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ