เขื่อนพิมาย


รายละเอียด

   เขื่อนทดน้ำและระบายน้ำภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ โดยสร้างปิดกั้นลำน้ำมูล ซึ่งมีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง ครบุรี ปากช่อง ปักธงชัย และพื้นที่ในเขตอำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ราบสูงในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

                    - เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2482 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2496 ปรับปรุงบานระบายใหม่ ในปี พ.ศ. 2546

                    - จำนวนช่อง และขนาดช่องบานระบาย 6 - 6.00 x 6.50 ม.

                    - ชนิดของบานระบาย บานตรง 

                    - ระดับน้ำสูงสุด                              +153.100                 ม.(ร.ทก.)

                    - ระดับเก็บกัก                                +152.000                 ม.(ร.ทก.)

                    - ระดับธรณี                                   +145.500                 ม.(ร.ทก.)

                    - ระดับสันตอม่อ                              +154.000                ม.(ร.ทก.)

                    - ปริมาณน้ำผ่านอาคารสูงสุด                720                       ลบ.ม./วินาที

       มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 180,000 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 152,931 ไร่ ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ 10 ตำบล ของจังหวัดนครราชสีมา คือ

       1. ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง 

       2. ตำบลสัมฤทธิ์, ตำบลกระเบื้องใหญ่, ตำบลในเมือง, ตำบลท่าหลวง, ตำบลชีวาน, ตำบลดงใหญ่,ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย

       3. ตำบลประสุข, ตำบลหนองหลัก, อำเภอชุมพวง

       นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลอำเภอพิมาย และ อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา

 

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

เทคโนโลยี

คำสำคัญ

เขื่อน, เขื่อนทุ่งสัมฤทธิ์, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:322 หมู่ที่ 21 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
แผนที่:https://goo.gl/maps/VFrt6qShgJjG5kjA7

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563, จาก http://www.thungsumrith-rid8.com/history.htm