นายทองม้วน สายสุด


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการสานจ่อ สานไซ และพืชสมุนไพร

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) และการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการสานจ่อ สานไซ ปลูกพืชที่นำมาใช้เป็นยา สมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หัตถกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:31 หมู่ที่ 2 บ้านหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเทศบาล ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.kongrod.go.th/pdf/15318156101.pdf