นายสด แก้วเนียม


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ช่างไม้ และศิลปะแม่ไม้มวยไทย

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านช่างไม้ และศิลปะแม่ไม้มวยไทย

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หัตถกรรม, ศิลปะกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:237 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทรศัพท์:08 1265 4753

รายการอ้างอิง

  1. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, https://www.nongbunnak.go.th/image_files/